سامانه نوبت دهی اينترنتی درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی بیمارستان سینا
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها

Skip Navigation Links.
Collapse بيمارستان سينابيمارستان سينا
Collapse غددغدد
آقای دکتر مهدی ابراهیمی (کدپزشک 111 )
آقای دکتر علیرضا مفید (کدپزشک 112 ) -- کد سه رقمی تلفنی (112)
خانم دکتر پیمانه حیدریان (کدپزشک 113 ) -- کد سه رقمی تلفنی (113)
Collapse داخلی اعصابداخلی اعصاب
رزیدنت
خانم دکتر منصوره تقاء (کدپزشک 114 ) -- کد سه رقمی تلفنی (114)
آقای دکتر محمدرضا قینی (کدپزشک 115 ) -- کد سه رقمی تلفنی (115)
آقای دکتر علی اصغراخوت (کدپزشک 116 ) -- کد سه رقمی تلفنی (116)
Collapse روماتولوژیروماتولوژی
آقای دکتر احمد سلیم زاده (کدپزشک 117 ) -- کد سه رقمی تلفنی (117)
خانم دکتر مریم مقدسی (کدپزشک 118 ) -- کد سه رقمی تلفنی (118)
Collapse کلینیک سردردکلینیک سردرد
خانم دکتر منصوره تقاء (کدپزشک 169 ) -- کد سه رقمی تلفنی (169)
Collapse جراحی اعصابجراحی اعصاب
Collapse آقای دکترمحمد شیرانی  (کدپزشک  119 ) -- کد سه رقمی تلفنی (119)آقای دکترمحمد شیرانی (کدپزشک 119 ) -- کد سه رقمی تلفنی (119)
خانم دکتر منصوره تقاء (کدپزشک 114 ) -- کد سه رقمی تلفنی (114)
آقای دکتر محمدرضا قینی (کدپزشک 115 ) -- کد سه رقمی تلفنی (115)
آقای دکتر علی اصغراخوت (کدپزشک 116 ) -- کد سه رقمی تلفنی (116)
آقای دکتر میثم علیمحمدی (کدپزشک 120 ) -- کد سه رقمی تلفنی (120)
آقای دکتر کوروش کریمی (کدپزشک 121) -- کد سه رقمی تلفنی (121)
آقای دکتر علی نعیم (کدپزشک 122 ) -- کد سه رقمی تلفنی (122)
آقای دکترسید ابوالقاسم مرتضوی (کدپزشک 123 ) -- کد سه رقمی تلفنی (123)
رزیدنت جراحی اعصاب
Collapse کلینیک نوروتروماکلینیک نوروتروما
رزیدنت
Collapse کلینیک دردکلینیک درد
آقای دکتر مهبد لاجوردی (کدپزشک 124 ) -- کد سه رقمی تلفنی (124)
Collapse جراحی  پلاستیکجراحی پلاستیک
آقای دکتر حجت مولائی (کدپزشک 125 ) -- کد سه رقمی تلفنی (125)
Collapse پزشکی  ورزشیپزشکی ورزشی
خانم دکتر مریم ابوالحسنی ( کدپزشک 126 ) -- کد سه رقمی تلفنی (126)
خانم دکتر مریم میرشاهی (کدپزشک 127 ) -- کد سه رقمی تلفنی (127)
Collapse جراحی عمومیجراحی عمومی
آقای دکتر احسان رحیم پور (کدپزشک 171) -- کد سه رقمی تلفنی (171)
Collapse  آقای دکتر رضا حاجبی (کدپزشک  128 ) -- کد سه رقمی تلفنی (128) آقای دکتر رضا حاجبی (کدپزشک 128 ) -- کد سه رقمی تلفنی (128)
آقای دکتر احسان رحیم پور (کدپزشک 171) -- کد سه رقمی تلفنی (171)
آقای دکتر رضا حاجبی (کدپزشک 128 ) -- کد سه رقمی تلفنی (128)
آقای دکترهادی احمدی (کدپزشک 129 ) -- کد سه رقمی تلفنی (129)
آقای دکتر علی یعقوبی (کدپزشک 130 ) -- کد سه رقمی تلفنی (130)
خانم دکتر لعبت گرانپایه (کدپزشک 132 ) -- کد سه رقمی تلفنی (132)
خانم دکتر ماهرخ دائمی (کدپزشک 133 ) -- کد سه رقمی تلفنی (133)
آقای دکتر عادل یزدانخواه (کدپزشک 134 ) -- کد سه رقمی تلفنی (134)
آقای دکتر حسین ذبیحی (کدپزشک 135 ) -- کد سه رقمی تلفنی (135)
آقای دکترهادی احمدی (کدپزشک 129 ) -- کد سه رقمی تلفنی (129)
آقای دکتر علی یعقوبی (کدپزشک 130 ) -- کد سه رقمی تلفنی (130)
آقای دکتر محمد طالب پور (کدپزشک 131 ) -- کد سه رقمی تلفنی (131)
خانم دکتر لعبت گرانپایه (کدپزشک 132 ) -- کد سه رقمی تلفنی (132)
خانم دکتر ماهرخ دائمی (کدپزشک 133 ) -- کد سه رقمی تلفنی (133)
آقای دکتر عادل یزدانخواه (کدپزشک 134 ) -- کد سه رقمی تلفنی (134)
آقای دکتر حسین ذبیحی (کدپزشک 135 ) -- کد سه رقمی تلفنی (135)
رزیدنت
Collapse جراحی عروقجراحی عروق
آقای دکتر جواد سلیمی
آقای دکتر مجیدمعینی
آقای دکتر پژمان فرشیدمهر
دستیار فلوشیپ جراحی عروق (کدپزشک 170 ) -- کد سه رقمی تلفنی (170)
Collapse عفونیعفونی
خانم دکترمنتظری(کدپزشک 183) -- کد سه رقمی تلفنی (183)
خانم دکترآذر حدادی (کدپزشک 136 ) -- کد سه رقمی تلفنی (136)
Collapse نفرولوژینفرولوژی
خانم دکتر عفت رازقی (کدپزشک 144 ) -- کد سه رقمی تلفنی (144)
خانم دکتر مریم رهبر (کدپزشک 138 ) -- کد سه رقمی تلفنی (138)
خانم دکتر حرمت رحیم زاده (کدپزشک 139 ) -- کد سه رقمی تلفنی (139)
خانم دکتر زیبا اقصایی فر (کدپزشک 140 ) -- کد سه رقمی تلفنی (140)
Collapse پزشکی قانونیپزشکی قانونی
آقای دکتر آرش عکاظی (کدپزشک 141 ) -- کد سه رقمی تلفنی (141)
خانم دکتر میترا اخلاقی (کدپزشک 142 ) -- کد سه رقمی تلفنی (142)
آقای دکتر مظاهر قربانی (کدپزشک 143 ) -- کد سه رقمی تلفنی (143)
Collapse ارولوژیارولوژی
Collapse دکتر اینانلو(کدپزشک 184) -- کد سه رقمی تلفنی (184)دکتر اینانلو(کدپزشک 184) -- کد سه رقمی تلفنی (184)
آقای دکتر مهبد لاجوردی (کدپزشک 124 ) -- کد سه رقمی تلفنی (124)
دکتر فرشاد نامداری (کدپزشک 150) -- کد سه رقمی تلفنی (150)
رزیدنت ارولوژی
دکتر غلامرضا پورمند(کدپزشک181) -- کد سه رقمی تلفنی (181)
خانم دکترفاطمه گیتی نورد(کدپزشک 180 ) -- کد سه رقمی تلفنی (180)
آقای دکتر محمدقاسم محسنی (کدپزشک 145 ) -- کد سه رقمی تلفنی (145)
آقای دکتر سیدرضا حسینی (کدپزشک 146 ) -- کد سه رقمی تلفنی (146)
آقای دکتر شهرام گوران (کدپزشک 147 ) -- کد سه رقمی تلفنی (147)
آقای دکتر محمدکاظم آقامیر (کدپزشک 148 ) -- کد سه رقمی تلفنی (148)
آقای دکتر محمدرضا نیکوبخت (کدپزشک 149 ) -- کد سه رقمی تلفنی (149)
Collapse ریهریه
خانم دکتر مرضیه پازوکی (کدپزشک 137 ) -- کد سه رقمی تلفنی (137)
Collapse گوارشگوارش
آقای دکترعلیرضا شریفی (کدپزشک 151 ) -- کد سه رقمی تلفنی (151)
آقای دکتر رایکا جمالی (کدپزشک 152 ) -- کد سه رقمی تلفنی (152)
Collapse مشاوره قلبمشاوره قلب
خانم دکترسیدهاله اشرف
خانم دکتر آتیه رضایی فر
خانم دکتر آزاده سادات ناصری
خانم دکتر مریم طهماسبی
Collapse قلبقلب
خانم دکترآزاده سادات ناصری(کد پزشک 165) -- کد سه رقمی تلفنی (165)
خانم دکتر سیدهاله اشرف (کدپزشک 153 ) -- کد سه رقمی تلفنی (153)
آقای دکتر عباس سلیمانی (کدپزشک 154 ) -- کد سه رقمی تلفنی (154)
آقای دکتر شاهرخ کربلایی (کدپزشک 155 ) -- کد سه رقمی تلفنی (155)
Collapse جراحی قلبجراحی قلب
آقای دکتر بهنام شاکریان
Collapse بیهوشیبیهوشی
رزیدنت بیهوشی
آقای دکترپژمان پورفخر
آقای دکتر محمدرضا خواجوی
آقای دکتر رضا شریعت محرری
آقای دکترفرساد ایمانی
آقای دکتر فرهاد اعتضادی
Collapse خون و انکولوژیخون و انکولوژی
Collapse آقای دکتر محمدتقی نوروزی(کدپزشک  157 ) -- کد سه رقمی تلفنی (157)آقای دکتر محمدتقی نوروزی(کدپزشک 157 ) -- کد سه رقمی تلفنی (157)
آقای دکترمحمد شیرانی (کدپزشک 119 ) -- کد سه رقمی تلفنی (119)
آقای دکتر کوروش کریمی (کدپزشک 121) -- کد سه رقمی تلفنی (121)
آقای دکتر علی نعیم (کدپزشک 122 ) -- کد سه رقمی تلفنی (122)
آقای دکترسید ابوالقاسم مرتضوی (کدپزشک 123 ) -- کد سه رقمی تلفنی (123)
آقای دکترمحسن اسفند بد(کدپزشک 156 ) -- کد سه رقمی تلفنی (156)
Collapse روانپزشکیروانپزشکی
خانم دکتر پانته‌آ آریا(کدپزشک 158 ) -- کد سه رقمی تلفنی (158)
متفرقه
Collapse درمانگاه زانودرمانگاه زانو
رزیدنت
Collapse آقای دکتر محمدجواد زهتاب (کدپزشک 160  ) -- کد سه رقمی تلفنی (160)آقای دکتر محمدجواد زهتاب (کدپزشک 160 ) -- کد سه رقمی تلفنی (160)
خانم دکتر سیدهاله اشرف (کدپزشک 153 ) -- کد سه رقمی تلفنی (153)
خانم دکترسیدهاله اشرف
خانم دکتر آتیه رضایی فر
خانم دکتر مریم طهماسبی
Collapse درمانگاه توده های استخوانیدرمانگاه توده های استخوانی
رزیدنت
Collapse آقای دکتر احسان پندار(کدپزشک 161 ) -- کد سه رقمی تلفنی (161)آقای دکتر احسان پندار(کدپزشک 161 ) -- کد سه رقمی تلفنی (161)
آقای دکتر شاهرخ کربلایی (کدپزشک 155 ) -- کد سه رقمی تلفنی (155)
Collapse درمانگاه دستدرمانگاه دست
Collapse آقای دکتر حسینعلی عبدالرزاقی(کدپزشک 162 ) -- کد سه رقمی تلفنی (162)آقای دکتر حسینعلی عبدالرزاقی(کدپزشک 162 ) -- کد سه رقمی تلفنی (162)
آقای دکتر حجت مولائی (کدپزشک 125 ) -- کد سه رقمی تلفنی (125)
آقای دکتر یوسف فلاح(کدپزشک163 ) -- کد سه رقمی تلفنی (163)
Collapse درمانگاه هیپدرمانگاه هیپ
Collapse رزیدنترزیدنت
آقای دکتر محمد طالب پور (کدپزشک 131 ) -- کد سه رقمی تلفنی (131)
Collapse آقای دکتر بابک سیاوشیآقای دکتر بابک سیاوشی
آقای دکتر بهنام شاکریان
Collapse درمانگاه ستون فقراتدرمانگاه ستون فقرات
رزیدنت
Collapse آقای دکتر محمدرضا گل بخش (کدپزشک 159 ) -- کد سه رقمی تلفنی (159)آقای دکتر محمدرضا گل بخش (کدپزشک 159 ) -- کد سه رقمی تلفنی (159)
آقای دکتر احمد سلیم زاده (کدپزشک 117 ) -- کد سه رقمی تلفنی (117)
خانم دکتر مریم مقدسی (کدپزشک 118 ) -- کد سه رقمی تلفنی (118)
Collapse تشنج و انواع صرعتشنج و انواع صرع
خانم دکتر ساناز احمدی (کدپزشک 164 ) -- کد سه رقمی تلفنی (164)
Collapse کلینیک چاقیکلینیک چاقی
Collapse خانم دکتر مریم ابوالحسنی(کدپزشک168 ) -- کد سه رقمی تلفنی (168)خانم دکتر مریم ابوالحسنی(کدپزشک168 ) -- کد سه رقمی تلفنی (168)
آقای دکتر احسان پندار(کدپزشک 161 ) -- کد سه رقمی تلفنی (161)
Collapse کلینیک فشارخونکلینیک فشارخون
خانم دکترعفت رازقی (172) -- کد سه رقمی تلفنی (172)
خانم دکترحرمت رحیم زاده (کدپزشک 175) -- کد سه رقمی تلفنی (175)
Collapse پزشک عمومیپزشک عمومی
Collapse  آقای دکتر حسین کرمانپور(کدپزشک167 ) -- کد سه رقمی تلفنی (167) آقای دکتر حسین کرمانپور(کدپزشک167 ) -- کد سه رقمی تلفنی (167)
آقای دکتر محمدرضا گل بخش (کدپزشک 159 ) -- کد سه رقمی تلفنی (159)
Collapse کلینیک طب فیزیکیکلینیک طب فیزیکی
Collapse خانم دکترمحدثه آزادواری خانم دکترمحدثه آزادواری
آقای دکتر جواد سلیمی
آقای دکتر مجیدمعینی
آقای دکتر پژمان فرشیدمهر
دستیار فلوشیپ جراحی عروق (کدپزشک 170 ) -- کد سه رقمی تلفنی (170)
Collapse کلینیک پستانکلینیک پستان
آقای دکترحمیداحمدی (کد پزشک179) -- کد سه رقمی تلفنی (179)
Collapse آقای دکترعادل یزدانخواه(کدپزشک 178 ) -- کد سه رقمی تلفنی (178)آقای دکترعادل یزدانخواه(کدپزشک 178 ) -- کد سه رقمی تلفنی (178)
آقای دکتر محمدتقی نوروزی(کدپزشک 157 ) -- کد سه رقمی تلفنی (157)
آقای دکترمحسن اسفند بد(کدپزشک 156 ) -- کد سه رقمی تلفنی (156)
خانم دکترلعبت گرانپایه(کدپزشک 177) -- کد سه رقمی تلفنی (177)
Collapse رادیولوژی مداخله ای(کمتر تهاجمی)رادیولوژی مداخله ای(کمتر تهاجمی)
دکتررامین پورقربان
Collapse داخلیداخلی
Collapse ساحل عسگری(کد پزشک 166) -- کد سه رقمی تلفنی (166)ساحل عسگری(کد پزشک 166) -- کد سه رقمی تلفنی (166)
خانم دکتر منصوره تقاء (کدپزشک 169 ) -- کد سه رقمی تلفنی (169)
Collapse آریتمی قلبآریتمی قلب
دکترکاظمی سعید(کد پزشک 176) -- کد سه رقمی تلفنی (176)1397/07/28      کد کاربر:    شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com ورود